Dotační programy Kraje Vysočina pro rok 2018

Dne 14. 2. 2018 se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil odborný seminář „Dotační programy Kraje Vysočina 2018“. Seminář se zaměřil na ucelené představení dotačních příležitostí, které Kraj Vysočina připravil na letošní rok k podpoře rozvojových projektů obcí, místních akčních skupin, škol a dalších subjektů v území.

 

V rámci semináře zazněly souhrnné informace k aktuálně vyhlášeným a připravovaným titulům Kraje Vysočina na rok 2018, a to jak ke grantovým programům Fondu Vysočiny, tak k pravidlům rady kraje a k zásadám zastupitelstva kraje. Podporována je široká škála tematických oblastí od rozvoje venkova, místní agendy 21 přes dopravu, školství, kulturu, památkovou péči, územní plánování a sociální věci až po informační technologie, životní prostředí či prevenci kriminality a požární ochranu.

Garanti jednotlivých dotačních titulů představili, na co, v jakých termínech a v jaké výši je možné žádat a co vše lze zahrnout do uznatelných nákladů. Zmínili též nejčastější chyby, kterých se žadatelé a příjemci dopouštějí při podávání žádostí a následném vyúčtování dotací, a doporučení, jak se pochybením vyvarovat.

„Kraj Vysočina ze svého rozpočtu každoročně vynakládá významné finanční prostředky, kterými podporuje projekty k řešení rozvojových potřeb našeho regionu,“ říká Pavel Pacal, náměstek hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. „Velmi mne těší setrvalý zájem, který obce a další subjekty z regionu o krajské dotační tituly projevují, o čemž svědčí i hojná účast a proběhlé diskuse na dnešní akci,“ doplnil Pavel Pacal.

Semináře se zúčastnilo více než 100 zástupců obcí, od těch nejmenších až po statutární město Jihlavu, dále pak mikroregionů a místních akčních skupin působících na Vysočině.

Seminář „Dotační programy Kraje Vysočina pro rok 2018“ byl uspořádán s podporou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina.

  
2010 Webhosting, webdesign - mcrai.eu